LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (ÀLLARBA 28 DESÀMBAR 2022)

Yeneen i xët

Aji bind ji

GGE : MUQADDAM SEEX BAAY BUUBU SI DËDDU NA

Njabootu Seex Ahmet Tijaan, rawatina tiijaani Senegaal yi, am nañu dëj. Seex Baay Buubu Si, kenn ci seen muqaddam yi gën a mag, moo wàññeeku. Ci àllarba jii, 28 desàmbar 2022, la sang bi wuyuji Boroomam ca këram ga ca Xaar-Yàlla (Ndakaaru). Seex Baay Buubu Si nag, kilifag diine la woon, doonoon muqaddamu Baay Ñas bu mag. Ràññees na ko ak daayiraam bu mag bi mu yoroon, ñu lim ciy téeméeri téeméeri ndongo yoy, saa bu dara xewaan ci wàllu diine, dañu ciy xar seen i tànki tubéy. Muy Gàmmu Medina Baay walla Gàmmu Tayba Ñaseen, dëkku juddub Baay Ñas, fépp lañ leen di gis, ñiy liggéey. EJO ak seen yéenekaay LU DEFU WAXU mi koy jaale tiijaan yépp, di ko ñaanal.

MEERI SIGICOOR : 60 % NAFA GI CI RËNK GI LAY DEM (USMAAN SONKO)

Ci talaata ji la Ndajem minisipaalu Sigicoor doon wote nafag 2023 meeri dëkk bi. Nemmeeku nañ ci ag yokkute. Nde, 3i tamñareti seefaa la woon, waaye léegi àgg na ci 5i tamñareti seefaa. Bees sukkandikoo ci kàdduy meer ba, Usmaan Sonko, li leen gën a soxal mooy rënk gi, maanaam dugal xaalis bi foo xam ne dina jur liggéey ak koom-koom. Moom nag, njiitul PASTEF li, dafa soppi doxalin wi meeri ba baaxoo woon di def, rawatina bi ko Abdulaay Balde di jiite. Usmaan Sonko ne :

« 83% ci nafag meeri ba da doon yem ci doxiinu meeri bi, 16% kese lañ daan jagleel rënk gi. Nafa gu ni mel nag, du amal askan wi benn njariñ. Payoor yeek deppãsi neexal yeey jeexal nafa gépp. Nun nag, danu wëlbati mbir yi ngir mën a tabax ay daara, ay yoon ak i bérébi moomeel. 60% nafa gi mooy dem ci rënk gi, 40% yi ci des dem ci doxiin wi. »

MBIRUM SWEET BEAUTY : SONKO KALAAME NA Me GABI SO YOON

Xibaar bu bees jibati na ñeel mbirum Aji Saar-Sonko. Wile yoon, Usmaan Sonko mooy topp Me Paap Sàmba So, ñu gën ko xamee ci turu Me Gabi So. Yéenekaay Yoor-Yoor moo biral xibaar bi. Nee ñu, Sonko dina jébbal Toppekatu Bokkeef gi bi ab pelent. Me Paap Sàmba So nag, dañu koy duut baaraam ne moo bindal Aji Saar pelentam ba. Te, moom, goro Maamuur Jàllo la, di yit xaritu doktoor Alfuseyni Gay la, fajkat bi saytu woon Aji Saar.

BAD DOLLIL NA SENEGAAL 5i TAMÑARETI SEEFAA

Ndajem Caytug BAD (Banque Africaine de Développement) jagleel na Senegaal ndollentug 5i tamñareti seefaa ngir dooleel Pàkku xereñteefi xamteef bu Jamñaajo. Loolu day firndeel taxawaayu BAD ci dimbali Senegaal ba mu mën a matale ay naalam. Ndax, 2016 la njëkkoon a jox Nguurug Senegaal lu tollu ci 60i tamndareti ëro ak lu teg. Liggéey bi daanaka bu doon 100i pàcc, 80 yi àgg nañu. Nee ñu, mbasum Covid-19 mee tax ba liggéey yéex.

Pap Aali Jàllo
Plus de publications

Widewo

Xët yi mujj