Fan yii yépp, xanaa mën nañoo wax sax weer yi weesu yépp, coow laa ngi neeti kurr ci biir réew mi ak ab jàppante bu dul jéex. Jàppante bu doy waar, nag. Coow li, coow li, keneen yóbbeewuñu...

COKKAASU ODIA

Cokkaasu Odia

(AMI MBENG)

  Senegaal :   Yan njàngat la askan wi wara jukkee ci kàngam yu bare te ràññeeku yi génn àddina ci fan yii ? Ci diirub 40i fan   rekk, réewum Senegaal dëjal na fiy boroomi daraja yu fésoon lool. Li ci gën a doy-waar mooy ne dafa méngook jamono joo xam ne, réew maa ngi jànkoonteek mbasum covid-19 mi. Loolu, nag, war nanoo yee, nu xool naka lees di def ba ndaw ñi roy ci ñooñule réew mi ñàkk.  KORONAA : Jawriñ biñ dénk kaaraange biir réew mi Aali Nguy Njaay, dina jàkkaarlook taskati xibaar tey ci àjjuma ji bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee.  BEYROUTH : Daanaka lu tollu ci 137i nit ñàkk nañ ci seen bakkan waaye tamit yeneen 5000iy nit am nañu ciy gaañu-gaañu.  BEYROUTH : Nguurug Libaŋ dogal na ab guural ci diirub ñaari ayu-bés.  COVID 19 : Ngir...

Taalifi Nday Sayba Faal ak Saydu Ba

Saydu BA waa Ñooro la, di al-pulaar bu gàlle. Ndaanaan luy yëngu ci teyaatar la, tëgg ak um pecc. Tukki na ci réewi nasaraan yu bari, di fa teeweji ay ndajey fecckat ak i...

LÀMBI GOLO-O ! KU JÓG SAAGA ! (PAAP AALI JÀLLO)

Njoolum-golo miy def yëfi goloom, ku ci yéemu dangay door a yeewu, mbaa nga doon ku mësta yeeru. Ñu baree ngiy coow ci mbirum Mustafaa Siise Lóo, di naqarlook a ñaawlu saaga yu...

GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

Ami Mbeng Ndengeleer Askan way yeewoo ca Ndengeleer amal nañu ab ndaje di xamal waa nguur gi ne : ñaari fan lañu leen may ngir ñu indi ay saafara ñeel coowal suuf si, lu ko moy...

ËTTUB TAALIF (BAABAKAR JÓOB AK NDEY XAYBA FAAL)

I Sëriñ Baabakar Jóob Callweer ndaanaan la, di bindkat, di gëstukat itam ci làmmiñu wolof. Liggéeyam ak xam-xamam dëgg nag ñi ngi jëm ci teyaatar. Mooy doxal jotaayu léeb bI tudd Callweer, cI Mourchid TV. SAAGA Saaga...

USMAAN SONKO : ‘‘BU MAMADU JA AK SÉEX ANTA JÓOB ÀNDOON YOR RÉEW MI CI ATUM 1960…’’ (Ñetteelu xaaju laaj-tontook Ndey Koddu Faal, Paap Aali Jàllo, Daawuda Géy)

  LU DEFU WAXU : Ban taxawaay la Afrig war a am ? USMAAN SONKO : Tey, Afrig ci boppam moo nekk ci guddi gu bët setagul. Réew yépp jeexal nañu li ñu amoon. Réew yépp a soxla ay...

GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

(Ami Mbeng) 6i DOGAL YI MAKI SÀLL MUJJEE JËL ÑEEL MBAS MI Njiitu réew mi, Maki Sàll, amal nab bàttale ci altine ji weesu, 29eelu fan ci sulet, 2020. 6i dogal yii ñoo gën a fës...

ËTTUB TAALIF

‘’Ëttub taalif’’ mooy xët wu bees wi defuwaxu.com jagleel ladabu réew mi. Sunu xarit, sunu doomu-ndey Mataar Caam Faal, moo yor wile xët. Képp ku bind taalif te bëgg nu génne ko, mën nga...

LI TAX NDENGLEER MERE BAABAKAR NGOM ”SEDIMA” (PAAP AALI JÀLLO)

Beykati Ndengleer yi, ab dëkk bu féete ci bokk-moomeelu Njagañaaw, ñooy jiiñ Baabakar Ngom, boroom SEDIMA, ne da leen a jaay doole, nangu seen i tool. Jamono jii, nag, wax ji bare na ba mel...

SUNU GIS-GIS CI ”BLACK LIVES MATTER” AK YENEEN XEETI ÑAXTU ÑEEL XEETAL AK ÑAAWTEEFI TAKK-DERI AMERIG YI (Kàddug mbooloom kàngami Mbootaayu Xeet yi fekk baax Afrig)*

(Ci tekkig Ndey Koddu Faal) Njolloor, ca Minneapolis. Alkaatib Tubaab teg óomam ci kow loosu nit ku ñuul di bës, di bës, di bës rekk, tëwa bàyyi. Ñépp fàttaliku démb. Noyyi të ko ticc, mu fatt naan...

Gis-Gis

NJIITU YÉENEKAAY BI

Bindkat yi

35 POSTS0 COMMENTS
24 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
Ndey Koddu Faal
16 POSTS0 COMMENTS
Daawuda Géy
12 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
Mamadu Jàllo
7 POSTS0 COMMENTS
6 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS

ËTTUB TAALIF

‘’Ëttub taalif’’ mooy xët wu bees wi defuwaxu.com jagleel ladabu réew mi. Sunu xarit, sunu doomu-ndey Mataar Caam Faal, moo yor wile xët. Képp...

KÀDDUY AADAMA JEŋ

Tofo ci Antonio Gutieres, « Sekerteer Seneraalu » Mbootaayu xeet yi, di ko xelal ci lépp lu aju ci aar faagaagal aw xeet.  (Siyaara Tayba Ngéyéen)   Asalaamu...

NDAX MAKI SÀLL WAR NAA LAAJ ÑETTEELU MOOMEEL ?

Lu waay xamadi xamadi xam ne Maki Sàll mooy Njiitu-réew mi. Waaw, ne askan wee ko fal ci atum 2012. Bi mu toogeek léegi...

KORONAAK ÀDDINA (Làmp Faal Kala)

Taalifu Làmp Faal Kala   Ki daan mere nit ñi ci ñàkk a nuyoo Moo bank ab loxoom di tere nuyoo Ki daa tëju amul yitte lañ daan...

KU TIITUL MAN TIIT NAA

Senegaal wote nañu dibéer ji weesu yamook ñaar-fukki fan ak ñeent ci weeru féewaryee. Ba démb ci alxemes ji ñu ngi doon xaar njuréef...

KORONAA JAT NA PAAP JUUF, GAYNDEY GAYNDE YI !

« Ërob, rawatina Farãs, dañuy xeex ak a bunduxataal tuutaafoni waaso yi (minorités ethniques). » Njiitalu “Olympique de Marseille’’ ba woon, Paap Juuf, faatu na...

LU ÑUY XAAR CI JÀNGALE LÀMMIÑI RÉEW MI ?

Bi Senegaal moomee boppam ba tey, bare na ay nguur yu fi jaar ak seen i  dige ñeel làmmiñi réew mi. Am na...

Kan mooy...?

waxleen seen xalat

MBËMËSTAL CI JAAR-JAARU ÀLLAAJI OMAR TAAL

Àllaaji Omar Taal mi juddu ci atum 1796 ca Fuuta, bokk na ci ñi siggil ba fàww nit ku ñuul ci lislaam. Nekkul woon...