Mbokki Senegaal, Maa ngi leen di nuyu yéen ñépp, ku ci nekk ci sa tur ak sa sant. Tey, fii ci Milaŋ, maak sama soxna danoo yeewu, lànk ne dunu seetaan tele, gedd tamit rajo bi, ne ko waay-waay yaa ngi...

COKKAASU ODIA

KORONAAWIRIS, LOO NU NARAL ?

  Ci bésub altine, 2eelu fan ci weeru màrs, atum 2020 la Covid-19 bi ganesi Senegaal. Xibaar baa ngi tukke woon ci jawriñ Abdulaay Juuf Saar mi yor wàllu wér-gi-yaram ak ndimbalug mbootaay gi. Benn...

COVID-19 CI ÀDDINA SI

Ami Mbeng   Bu dee mbas mi wàññeeku na bu baax ca Siin, mu ngiy wéy di rajaxe àddina si, rawati-na réewi Ërob yi. 159 réew ame nañ Covid-19 bi ; réew yi mel ni Farãs, Etaasini,...

KORONAA

  Taalif bii, Séex Axmadu Bàmba Njaay moo ko bind,Njaay-Jaata, dëkk Njaaréem.Moom góoru Ajaa Maryéemmooy ñaan mbas mi ne mes.  Àddina si tey dafa taxaw Ku nekk naan man fu may aw Nit naan moroomam bu fi ñëw Jàngoro...

KORONAA, LËMBAAJE NGA DUNYAA (Taalifu Li Faal Sàmba Suuna)

  Koronaa Yamoo ci doon balaa Dajal nga àddina-wërngal-kepp Bawoo ca réew ma ñuy wax Caayna Ab xoqtal tax laa jóg kepp Lëmbaaje nga Dunyaa Fit yépp rëcc nañu Ñii naan ab jaam nga Ñee naan ab dajaal nga Bëgg a fowe sunu xam-xam Fàtteloonu...

Gis-Gis

NJIITU YÉENEKAAY BI

Bindkat yi

21 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
Daawuda Géy
11 POSTS0 COMMENTS
Ndey Koddu Faal
10 POSTS0 COMMENTS
Mamadu Jàllo
7 POSTS0 COMMENTS
6 POSTS0 COMMENTS
6 POSTS0 COMMENTS
5 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
3 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS

SUNUY DOOMI-NDEYI MALI YI SONN NAÑU

At yi weesu yépp, fitu doomi-Mali yi toogul benn béréb. Weer yi nu génn sax, seen njàqare ak seen tiis dafa mel...

COVID-19 CI ÀDDINA SI

Ami Mbeng   Bu dee mbas mi wàññeeku na bu baax ca Siin, mu ngiy wéy di rajaxe àddina si, rawati-na réewi Ërob yi. 159 réew...

KAN MOOY… IDIRIISA SEKK ?

Maaraa la ko ay jegeñaaleem di woowe, doomi-réew mi naan ko Idi. Taskati xibaar yi ñoom, Ndaamal-Kajoor lañu koy dàkkentale. Idiriisa Sekk — mooy turam dëggëntaan — dib pólitiseŋ bu ñu ràññee...

BATAAXALU ITALI BU TIISE NII…

Mbokki Senegaal, Maa ngi leen di nuyu yéen ñépp, ku ci nekk ci sa tur ak sa sant. Tey, fii ci Milaŋ, maak sama soxna danoo...

MBËMËSTAL CI JAAR-JAARU ÀLLAAJI OMAR TAAL

Àllaaji Omar Taal mi juddu ci atum 1796 ca Fuuta, bokk na ci ñi siggil ba fàww nit ku ñuul ci lislaam. Nekkul woon...

DIBÉERU WËLBATI

Cialtine jii la njiitu réew mi doon jébbal askan wi saxaar gi ñu duppe TER. Waaye, laata looluy am, ndajem-ndeyu-àtte mi, siiwaloon na ci...

LAAJ-TONTU : SAADA KAN BÓRIS JÓOB (II)

Waxtaan wii, ab tekki la ñeel jotaayu laajt-tontu bu Saada Kan di amal ci tele 2Stv ñaari ayu-bés yu nekk, te mu...

Kan mooy...?

waxleen seen xalat

MBËMËSTAL CI JAAR-JAARU ÀLLAAJI OMAR TAAL

Àllaaji Omar Taal mi juddu ci atum 1796 ca Fuuta, bokk na ci ñi siggil ba fàww nit ku ñuul ci lislaam. Nekkul woon...